053 78 83 96
 
0
Categorieën
  Categorieën

 

Print

Afhalingen in de winkel zijn vrij van transportkosten ongeacht het bestelde bedrag.  U laat bij leveringsadres het adres van Buroport staan en dan zijn er geen transportkosten.  U kan dan kiezen voor online betaling of betaling op rekening, waardoor u betaalt bij het afhalen van uw materiaal.  Wij contacteren u van zodra uw bestelling op voorraad is gekomen.

De prijzen van de producten zijn deze aangegeven door de verkoper, of, indien geen prijs werd aangegeven of opgenomen in de offerte, de prijs van toepassing op het ogenblik van verzending. De verkoper behoudt zich het recht voor indien na het afgeven van een bindend aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten de invloed van de verkoper ressorteren, zoals ondermeer stijging der lonen, materiaal- en vervoerprijzen, taksen, rechten en revaluaties, de overeengekomen prijzen evenredig te verhogen. De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor op kleine afwijkingen bij de uitvoering van de opdrachten, waarbij de klant prijsverschillen voor zijn rekening dient te nemen, welke veroorzaakt worden door de noodzaak van speciale vervaardiging van de bestelde artikelen. Voor leveringen onder de 100 euro, zullen forfaitair 8,5 euro transportkosten worden aangerekend ten laste van de Koper.

Prijzen van producten en levering zijn exclusief BTW en andere belastingen en taksen m.b.t. de verkoop, verzending, of het gebruik van producten. Deze lasten en taksen zijn ten laste van de koper.

De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt, dit rekening houdende met bevoorradings- en productiemogelijkheden en zijn uit diens hoofde slechts approximatief en kunnen nooit enige verplichting inhouden. Vertraging door welke reden dan ook geeft aan de koper nooit enig recht op schadevergoeding of annulatie van de bestelling en/of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de reden voor de vertraging redelijkerwijze buiten de macht ligt van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor om de bestelling te annuleren dan wel de verzending opnieuw te plannen binnen een redelijke termijn, waarbij de koper niet gerechtigd is de levering te weigeren, noch bevrijd is van enige verplichtingen. Indien de vertraging te wijten is aan de koper, heeft de verkoper het recht de producten op risico en kosten en voor rekening van de koper in bewaargeving te geven.